Indryk en hilsen i gæstebogen

<% ' Databaseforbindelse - husk at angive sti til din database Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") DSN = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; " DSN = DSN & "DBQ=" & Server.MapPath("../../db/gaestebog.mdb") Conn.Open DSN ' SQL forespørgsel strSQL = "Select * From gbog Order by Tid Desc" ' Udfør forespørgsel (rs indeholder nu resultatet) Set rs = Conn.Execute(strSQL) ' Gennemløb Recordset (rs) med en løkke Do %>
   
Skrevet af: <%Response.Write rs("Navn")%> D. <%Response.Write rs("Tid")%> 
"> <%Response.Write rs("Email")%>
<%Response.Write rs("Besked")%> 
"> <%Response.Write rs("URL")%>    

#mmh

 
<% ' Gå til næste Record i rs rs.MoveNext ' Fortsæt indtil rs er gennemløbet (EOF = End Of File) Loop While Not rs.EOF ' Luk databaseforbindelse Conn.Close Set Conn = Nothing %>